Wie zijn wij?

 

Herschaalde kopie van P1050449

 

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT
Inleiding
De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen.
Daarom is binnen de bedrijfstak een code opgesteld. Deze code schrijft voor aan welke punten een assurantiekantoor minimaal aandacht moet besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten (klanten).

Het gaat hier om de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair (GIDI). Ons kantoor heeft deze code onderschreven. In onze voorlichting trachten wij dan ook zo goed mogelijk te voldoen aan de inhoud van deze Code. De complete tekst van deze gedragscode kunt u o.a. vinden op de website van het Verbond van Verzekeraars, www.verzekeraars.nl.
Wat doen wij?
1. Algemeen
Uit hoofde van ons werk beschikken wij over gegevens van u als klant. Conform de Wet bescherming persoonsgegevens zullen deze niet zonder uw toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

2. Specifiek
wij adviseren u bij het vinden en afsluiten van het gewenste product;
wij controleren de polis en de premie die verzekeraars bij u in rekening brengen;
tijdens de looptijd van de verzekering kunt u uitleg krijgen over en wijzigingen doorgeven op de polis; mocht u schade ondervinden dan kunt u advies krijgen hoe verder te handelen.

Wat verwachten wij van u?
In elk geval dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.
Dat u wijzigingen met betrekking tot verzekerde zaken aan ons of de verzekeraar doorgeeft.
Wij verwachten van u dat u de ontvangen stukken controleert.
Vooral bij telefonisch doorgegeven wijzigingen, maar ook in andere gevallen, kunnen in het
communicatietraject fouten of misverstanden sluipen. Zijn de kentekens of andere gegevens goed overgenomen, klopt de dekking? Als er iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven, belt u ons dan even. Wij gaan er dan achterheen en zullen zonodig laten corrigeren.

Onze bereikbaarheid
Wij zijn op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur geopend, op zaterdag van 8.00 tot 12.00 en buiten deze tijden op afspraak.
Als wij niet (direct) bereikbaar zijn kunt u bellen 0653-659531.

Onze kwaliteit
Ons kantoor heeft een vergunning van de AFM onder nummer 12015831. Een vergunning is een wettelijke verplichting om te kunnen bemiddelen bij verzekeringen.
Ons kantoor is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 12041611.
Ons kantoor is ingeschreven bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening onder nummer 300.010724
Wij zijn in het bezit van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beëindiging relatie
U hebt het recht om op elk moment de relatie met ons kantoor te beëindigen. U kunt de betreffende verzekeringsmaatschappij verzoeken lopende verzekeringen over te dragen naar de adviseur van uw keuze. Ook wij kunnen het initiatief nemen om de relatie met u te beëindigen. Dit laat onverlet dat bestaande verzekeringscontracten in stand blijven.

Klachten?
Als u een klacht heeft over een afhandeling of onze werkwijze in het algemeen of over gebrekkige informatie over de wijze van onze dienstverlening, verzoeken wij u ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van uw klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door de directie behandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij de onafhankelijke Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, tel. 0900-fklacht ofwel 0900-3552248, e-mail:
info@kifid.nl; Internet: www.kifid.nl. Via Kifid kunt u toegang krijgen tot de Ombudsman
Zorgverzekeringen en de Ombudsman Pensioenen. U kunt zich desgewenst tot de burgerlijke rechter wenden.